fbpx

Jan van der Grinten

Jan van der Grinten is advocaat bij Van Doorne in Amsterdam. Jan is 25 jaar advocaat in de overheidspraktijk. Hij is een echte bestuursrechtelijke litigator. Jan staat overheden, bedrijven en instellingen bij in bestuursrechtelijke zaken over diverse onderwerpen. Een gedreven advocaat die de verbanden tussen verschillende rechtsgebieden weet te leggen, gezaghebbend en zeer ervaren is.

De praktijk van Jan is gebouwd op vakinhoudelijke kwaliteit, strategisch inzicht en de persoonlijke aandacht voor al zijn cliënten. Jan heeft zich als breed georiënteerde generalist in het bijzonder toegelegd op:

 

  • Toezicht en handhaving
  • Subsidierecht
  • Openbare-orderecht

Op 11 april jl. was ik te gast bij de vaste commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer om in een rondetafelgesprek van gedachten te wisselen met Tweede Kamerleden over het “online gebiedsverbod”. Het was een boeiende en heel inhoudelijke bijeenkomst over de vraag of de wetgever de burgemeester een wettelijk instrument moet geven om op te kunnen treden tegen online oproepen om de openbare orde te verstoren. Zoals de gepubliceerde position papers laten zien, wordt verschillend gedacht over nut en noodzaak van zo’n bevoegdheid. De Kamer laat met dit rondetafelgesprek zien dat de oproep van 41 burgemeesters in NRC Handelsblad over dit onderwerp niet onopgemerkt is gebleven. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Op 4 september jl. heeft de minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over o.a. het verbeteren van de wijze van taaktoedeling aan het decentraal bestuur. Jon Schilder en ik schreven in opdracht van de minister een advies over de vorming van een ‘afwegingskader burgemeestersbevoegdheden’ dat met die brief aan de Tweede Kamer is gezonden. Zoals de minister in haar brief vermeldt, is het afwegingskader bedoeld om het burgemeestersambt in balans te houden, zodat de burgemeester al zijn taken en rollen goed kan invullen, waaronder zijn rol als raadsvoorzitter en burgervader/ burgermoeder. De minister bericht de Kamer in haar brief dat ons adviesrapport de basis vormt voor de vormgeving van het afwegingskader. Ons advies is een vervolg op de discussienota ‘Perspectieven op het burgemeestersambt’, die de minister eerder al aan de Tweede Kamer stuurde. De brief van de minister en ons adviesrapport zijn op de website van de Tweede Kamer geplaatst zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z14651&did=2023D35390

  • Openbaarheid van bestuur (Wob en Woo)
  • Gemeenterecht
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Overheidsprivaatrecht

Jan is naast advocaat docent overheidsaansprakelijkheid aan de Universiteit Leiden en de SSR en verzorgt jaarlijks colleges openbare-orderecht voor de VNG en gastcolleges bij het Haags Congres Bureau. Hij schrijft in juridische vakbladen, zoals NJB, AB, Gemeentestem en is een van de auteurs van Tekst ten Commentaar Wet open overheid. Jan was jarenlang voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Leiden en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland en kent dus als geen ander ieders rol in de rechtspraktijk. Hij is lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Spreker details