Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
8 mei 2019
13.30 – 17.00 uur met lunch van 12.30 tot 13.30 uur

Sprekers: Yvette Vervoort (Buro8020), tevens uw middagvoorzitter, Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut) en Wilma van Esch (Projectcentrum Jonge Kind)

Ondersteund door: BMK

Nieuwspoort Seminar
Checklist Kinderopvang 2019 - Anders Kijken naar Kwaliteit                                          

-> In 10 kwartier weer volledig op de hoogte!

Kwaliteit is iets anders dan het voldoen aan regels. Maar wat is het dan precies? Vanuit welke perspectieven kunt u kijken naar kwaliteit? 

En hoe geeft u er dan vervolgens handen en voeten aan in beleid en praktijk?

Tijdens dit Nieuwspoort Seminar kijken we naar kwaliteit als leidend principe in uw organisatie; hoe kunnen we de dingen steeds beter doen?

We kijken daarbij naar wetten en regels, naar de organisatie maar vooral ook naar pedagogiek en personeel.  En niet te vergeten naar het belang van goed leiderschap: Wat vraagt het van u en wat heeft u nodig?

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €295,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 345,-). Komt u met meer dan 1 persoon van dezelfde organisatie dan ontvangt iedere deelnemer bovendien 20 euro (extra) korting.

Mogen wij u welkom heten op 8 mei bij Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

 

Programma 'Checklist Kinderopvang 2019' 8 mei 2019

13.30 uur Actualiteit door Yvette Vervoort, buro 8020, tevens uw middagvoorzitter

1. Hoe kunt u naar kwaliteit kijken? 

2. Hoe ontwikkelt de vraag naar kinderopvang zich en hoe is het gesteld met de kwaliteit?

• Welke nuttige onderzoeken zijn er?

• Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018

3. Welke eisen zijn er al en wat komt er nog (meer) aan?

• IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang): beroepskracht-kindratio (2019), de pedagogisch beleidsmedewerker (2019) en de nieuwe taaleis en de scholingseis werken met baby’s (2023)

14.20 uur Pedagogiek, Personeel en Organisatie door Josette Hoex, Nederlands Jeugdinstituut

4. Hoe organiseert u (pedagogische) kwaliteit? 

• Visie: waar werken we aan?

• Kernbegrippen en klantbeloften  

5. Effectief inzetten van de pedagogisch coach

• Pakket van reflecteren, leren, verbeteren

14.50 uur Pauze met koffie en thee

15.15 uur Vervolg programma door Josette Hoex, Nederlands Jeugdinstituut

6. De lerende organisatie

• Cyclisch werken met de implementatiewijzer

• Doelgericht en effectief vakmanschap

7. Feedback op de eigen aanpak

15.50 uur Pedagogisch Leiderschap door Wilma van Esch, Projectcentrum Jonge Kind

8. De pedagogische opdracht en rol van de leider

• Bewustwording en verantwoordelijkheid

9. Het team als sleutel

• Hoe benut u het potentieel van uw team?

16.30 uur Wrap up en afsluiting door Yvette Vervoort, buro 8020

10. Wat gaat u morgen (anders) doen?

17.00 uur Afsluiting en borrel

Sprekers

Yvette Vervoort is van oorsprong bioloog en heeft twaalf jaar als docent biologie in het voortgezet onderwijs gewerkt. Yvette is daarna uit eigenwijzigheid en geïnspireerd door het aanbod voor jonge kinderen in Denemarken een eigen kinderopvangorganisatie gestart in 1989. Gestart als éénpitter heeft zij die organisatie in ruim tien jaar tijd uitgebouwd tot een innovatieve, stedelijke kinderopvangorganisatie. Vanaf 2000 werkt zij als adviseur binnen kinderopvang en onderwijs. Yvette: "Mijn doel is om mensen op weg te helpen en te stimuleren, zodat zij zelf invulling kunnen geven aan hun ambities. Ik ben enthousiast en betrokken, praktisch en oplossingsgericht en heb gevoel voor onderlinge verhoudingen en belangen. Mijn aanpak is gestructureerd en planmatig." Yvette heeft inmiddels bijna 30 jaar ervaring in de kinderopvang. Eerst 10 jaar als ondernemer en vanaf 2000 als adviseur. Zij heeft praktijkervaring en ervaring als extern adviseur met alle vormen van kinderopvang: heledag opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, flexibele opvang. Door haar rol in de implementatie van de Wet kinderopvang in 2005 en de implementatie van de nieuwe eisen voor gastouderopvang in 2010 is zij goed ingevoerd in wet- en regelgeving. Sinds de Motie van Aartsen-Bos in 2007 is zij betrokken bij de invulling en realisatie van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Zij heeft veel ervaring als adviseur en projectleider van grote landelijke projecten in opdracht van de rijksoverheid. En ook in de realisatie van opdrachten in de uitvoeringspraktijk van kinderopvang en (integrale) kindcentra in opdracht van diverse gemeenten en schoolbesturen. Bij opdrachten die meer beleidsmatig van aard zijn, brengt Yvette haar praktijk ervaring in. En bij praktijkopdrachten profiteren de opdrachtgevers mee van haar kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving.

Josette Hoex is deskundige op het gebied van pedagogische beleidsontwikkeling en -implementatie in de kinderopvang. Haar publicaties zijn gericht op kindercentra, gastouderopvang, peuterspeelzaalwerk en lokale pedagogische samenwerkingsverbanden. Zij verzorgt voor deze werkvelden trainingen en advieswerk. Ze schreef met het Kohnstamm Instituut aan het Pedagogisch kader kindercentra 4 - 13 jaar (2011) en het Pedagogisch kader gastouderopvang (2013); beide boeken zijn geschreven in opdracht van BKK. In 2011 was zij gedetacheerd bij GGD Nederland voor materiaalontwikkeling mbt het beoordelen van Pedagogisch beleid en praktijk in de kinderopvang. Dit heeft geresulteerd in een veldinstrument en een trainingsaanbod voor inspecteurs. Het veldinstrument is na toetsing op betrouwbaarheid (UvA 2013) en validiteit (Sardes 2014) en met feedback van inspecteurs, in najaar 2014 door haar bijgesteld. Het veldinstrument Observatie pedagogische praktijk is inmiddels vrij beschikbaar. http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Publicaties-Veldinstrument-observatie-pedagogische-praktijk Zij heeft in opdracht van de gemeente Boxtel het Boxtels Model ontwikkeld; een lokaal samenwerkingsconstruct voor de doorgaande ontwikkellijn 0 - 6 jaar. Zij is co-auteur van folder en boek Procesbeschrijving Boxtels Model (2013). Josette Hoex is projectleider van het trainingsaanbod Oog voor interactie dat wordt aangeboden binnen de SZW-subsidieregeling Versterken taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers (2015-2018). www.nji.nl/oog-voor-interactie. Ze is lid van het Landelijk Platform Kindercentra / LPK. Josette studeerde sociaal-cultureel werk, MO Pedagogiek A en B en was werkzaam in vrouwenvormingswerk, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang. Zij werkt sinds 1989 bij het Nederlands Jeugdinstituut/NJi. Zij is woordvoerder voor het werkgebied kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en doorgaande ontwikkellijn.

Wilma van Esch verzorgt lezingen, begeleidt visie- en leiderschapsprocessen en schrijft artikelen voor professionals in kinderopvang, basisonderwijs, mbo en hbo. Wilma: “Het huidige opvoedings- en onderwijsklimaat is flink veranderd in de afgelopen decennia. We willen meer en meer weten, etiketteren, diagnosticeren, plannen, organiseren, structureren. Professionals en ouders lijken steeds onzekerder te raken of ze het wel goed doen. Zij vinden schijnveiligheid in meetbare diagnoses en bevindingen en stappen af van hun intuïtieve weten en het hogere doel van opvoeding en onderwijs: Kinderen stevig en weerbaar in de wereld zetten. En die wereld heeft onze kinderen hard nodig. Kinderen vol zelfvertrouwen, creativiteit, verbeeldingskracht en ondernemingszin”. Welbevinden en betrokkenheid lopen als een rode draad door haar werk en leven. Onlangs heeft zij met prof. dr. Ferre Laevers uit Leuven het boek ‘Grip op competenties, ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen’ (2018) geschreven. Een tweede boek voor de leeftijdscategorie 0 – 4 jaar zal medio juni verschijnen. Om leidinggevenden te sterken in hun pedagogische opdracht ontwikkelde zij recentelijk samen met het NIVOZ en WZJ het traject Pedagogisch Leiderschap Jonge kind. Wilma heeft gewerkt als leerkracht en IBer in het basisonderwijs, als projectleider van het Fontys Expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, voorzitter van het docentennetwerk Specialisten Jonge Kind, eindredacteur Egoscoop, als locatieleider van Fontys Pabo Veghel en directeur Pedagogiek van de Koreingroep. Vanuit haar projectcentrum Jonge Kind trekt zij momenteel op met partners die jonge kinderen een stevig fundament gunnen en daar concreet werk van willen maken. www.wilmavanesch.nl – www.jongekind.nl 

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
8 mei 2019
13.30 – 17.00 uur met lunch vanaf 12.30 - 13.30 uur

De kosten bedragen 345,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentaties (worden nagezonden), een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel. 

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €295,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 345,-) voor het bijwonen van het seminar. Komt u met meerdere personen vanuit 1 organisatie? Dan krijgt iedere deelnemer 20 euro (extra) korting.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg