fbpx

Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2022

Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2022 – Samenwerken aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

HCB Cursus
25 januari en 1 februari 2022
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Den Haag
9.30 uur – 16.30 uur met lunches

Deze cursus wordt ivm corona online gegeven.

In deze geheel nieuwe cursus leert u van praktijkervaren topsprekers hoe u met uw partners in veiligheid samenwerkt aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken, vakantieparken, woonwagenlocaties en op bedrijventerreinen.

Keynotespeakers: Andy Clijnk, Programmamanager leefbaarheid en veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kris Renckens, Directeur Veiligheid, Stad Antwerpen, Frank van Summeren, adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en Ben van der Hoeven, Programmamanager ondermijning, Gemeente Utrecht

HCB Cursus
Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2022 – Samenwerken aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

Tijdens deze cursus leert je:

 • Hoe je de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen
 • Op welke manier je misstanden signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken
 • Hoe je integraal complexe problematiek aanpakt in een kwetsbaar gebied
 • Op welke manier je gebiedsgericht samenwerkt met de gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners
 • Hoe je bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van problematiek in de omgeving

Bevorder de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied

Verschillende gebieden in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen leidt ertoe dat goedwillende bewoners en ondernemers besluiten om te vertrekken waardoor het gebied nog verder achteruitgaat. Het keren van deze ontwikkeling vraagt om een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt samengewerkt door de gemeente, woningcorporatie, politie, maatschappelijke partners, buurtbewoners en ondernemers om de weerbaarheid van het kwetsbare gebied duurzaam te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor problematiek te reduceren.

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:
– Gemeenten
– Woningcorporaties
– Provincies
– Veiligheidshuizen
– Regionale Informatie en Expertise Centra
– Regionale Omgevingsdiensten

Tijdschema modules cursus

09.00 – Ontvangst met koffie en thee
09.30 – Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 – Lunchpauze
13.30 – Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 – Afsluiting van de dag

Mogen wij u verwelkomen op 25 januari en 1 februari 2022?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

NB Coronaproof deelnemen! Lees hier wat we doen om u veilig en vertrouwd te kunnen laten deelnemen.

 

Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2021
1.495,00
Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2021 (oud deelnemer)
1.345,00
Andy Clijnk
Programmamanager Leefbaarheid en Veiligheid
Trekker van het programma met als opgave te komen tot een gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid.
Ben van der Hoeven
Programmamanager Ondermijning
Ben van der Hoeven is Programmamanager Ondermijning bij de Gemeente Utrecht.  Hij werkte eerder bij het RIEC - Taskforce Brabant Zeeland en RIEC Zeeland West Brabant & Oost Brabant onder meer in de functie van Programmamanager Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid.
Kris Renckens
directeur Veiligheid
Kris Renckens is directeur Veiligheid van de Stad Antwerpen
Frank van Summeren
senior adviseur zorg en veiligheid
Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving.

Module 1 Integrale gebiedsgerichte aanpak (25 januari 2022)

Probleemanalyse
- Op welke manier verricht je een analyse van een kwetsbaar gebied met het Verantwoordingsbeeld?
- Welke bronnen raadpleeg je voor de analyse?
- Hoe ziet het gebied er in de toekomst uit?
- Met welke kansen en bedreigingen heeft het gebied (in de toekomst) mogelijk te maken?

Opgavengericht werken
- Wat is de opgave die moet worden in een kwetsbaar gebied?
- Hoe kan deze opgave integraal en gebiedsgericht worden gerealiseerd?
- Wat is nodig om de opgave te kunnen realiseren?
- Wat in de context is bepalend voor de opgave en de realisatie daarvan?
- Welke stakeholders kunnen op welk moment een rol spelen bij de realisatie van de opgave?
- Wat zijn de werkzame principes voor de realisatie van de opgave?

Samenwerken aan complexe problematiek
- Hoe ziet het speelveld van betrokken organisaties en professionals eruit rond complexe problematiek?
- Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden, middelen en bevoegdheden van de betrokken organisaties en professionals volgens de TVB methode?
- Welke lokale en regionale overleggen zijn er? En welke organisaties en professionals nemen daarin deel?
- Wat zijn de doelstellingen en verwachtingen van de samenwerking in deze overleggen? En komen die (deels) overeen?
- Hoe is de toegang geregeld tot de verschillende overleggen? Welke casuïstiek wordt waar behandeld? En wat zijn hiervoor de gehanteerde criteria?
- Hoe kan op en af worden geschaald met casuïstiek volgens de AVE methode? En hoe verloopt dan de doorverwijzing?

Integrale aanpak van complexe problematiek
- Op welke manier ga je stap voor stap te werk in een overleg met de V-BOBB methode?
- Hoe formuleer je de vraagstelling rondom een specifieke casus? Wat zie je als je kijkt vanuit het perspectief van de verschillende betrokken professionals en hun organisaties?
- Hoe breng je relevante informatie afkomstig van verschillende professionals en organisaties samen tot een gedeeld beeld?
- Welke scenario’s kunnen zich voordoen en welke interventies zijn dan nodig? Hoe weeg je deze interventies tegen elkaar af? En hoe kom je tot een plan van aanpak waarin de gekozen interventies integraal op elkaar worden afgestemd?
- Hoe kom je tot besluitvorming dat leidt tot een breed gedragen plan van aanpak? En hoe zorg je ervoor dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en hier ook naar handelt?
- Op welke manier bewaak en monitor je de voortgang en resultaten van de gehanteerde aanpak? En hoe grijp je in wanneer de situatie daarom vraagt en dreigt te escaleren?
- Met welke (dreigende) escalaties kun je te maken krijgen? En hoe ga je om met (mogelijke) maatschappelijke onrust als gevolg van een (dreigende) escalatie?
Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants, organisator van de leerkring leefbaarheid en veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en hoofddocent van de HCB cursus integrale gebiedsgerichte aanpak
Kris Renckens, directeur veiligheid bij de stad Antwerpen

Module 2 Aan de slag met complexe problematiek in de praktijk (1 februari 2022)

Regierol op de aanpak van complexe problematiek
- Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van complexe problematiek?
- Welke interventies zijn nodig en hoe kunnen deze integraal op elkaar worden afgestemd?
- Hoe kan gezamenlijk worden gezocht naar wat wel kan in plaats van wat niet kan?
- Hoe vul je de regierol in en kom je tot een gezamenlijke aanpak van complexe problematiek?
- Wanneer pak je de regierol goed op? Wat doe je wel en wat niet?
- Welke bevoegdheden heb je om invulling te geven aan de regierol?
- Voeren anderen ook regie en wat zijn hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
- Regievoeren zonder doorzettingsmacht: hoe doe je dat?
- Wat zijn de handvatten voor een optimale invulling van de regierol?
- Hoe kun je de samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals organiseren en regisseren?
- Wat zie je als je kijkt vanuit het perspectief van de betrokken organisaties en professionals?
- Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking? En hoe kan hieraan worden voldaan?
- Hoe kan vertrouwen en commitment worden gecreëerd onder samenwerkingspartners?
- Hoe kan een transparante en veilige omgeving worden gecreëerd om dilemma’s te delen en waar mogelijk op te lossen?

Werkzame principes
- Wat kun je leren van de reeds opgedane kennis en ervaringen bij de integrale gebiedsgerichte aanpak?
- Hoe passen we de geleerde lessen toe in de praktijk met behulp van de Buitenspiegelmethodiek?
- Welke interventies werken, wanneer en onder welke omstandigheden?
- Wat zijn mogelijke barrières voor een succesvolle aanpak en hoe kunnen die worden ondervangen?
- Wat is de meerwaarde van de gehanteerde aanpak voor de realisatie van de gezamenlijke opgave?

Informatie uitwisseling bij complexe problematiek
- Hoe kom je tot een goede informatiepositie over de problematiek een kwetsbaar gebied?
- Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met andere betrokken organisaties en professionals?
- Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van de aanpak van complexe problematiek?
- Waarom is het uitwisselen van informatie van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals?
- Op welke manier wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit volgens de AVG? Welke informatie deel je en met wie?
- Hoe zet je de beschikbare capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om de oorzaken van de complexe problematiek effectief aan te pakken?

Wet- en regelgeving voor de aanpak van complexe problematiek
- Welke wet- en regelgeving heb je tot jouw beschikking om complexe problematiek in een kwetsbaar gebied aan te pakken?
- Hoe treed je op tegen (woon)overlast en leg je een gedragsaanwijzing op bij de overlastveroorzaker?
- Op welke wijze kan je met de wet Victoria overlastpanden sluiten?
- Hoe pas je de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?
- Op welke manier pas je de Wet Grootstedelijke problematiek toe om kansarme personen te weren?

Rijker Verantwoorden over de gehanteerde aanpak
- Op welke manier verschaf je inzicht in de gehanteerde gezamenlijke aanpak en resultaten?
- Hoe maak je aan de hand van de Verantwoordingsmix de inzet zichtbaar voor betrokken organisaties en professionals (waarom, hoe en wat)?
- Op welke manier verantwoord jij je hierover in relatie tot betrokken organisaties, professionals, publiek en politiek?
- Hoe draagt die verantwoording bij aan de gezamenlijke aanpak?
- Op welke manier mobiliseer je organisaties, professionals en middelen door rijker verantwoorden?
- Hoe kunnen behaalde successen gezamenlijk worden gedeeld?
Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants, organisator van de leerkring leefbaarheid en veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en hoofddocent van de HCB cursus integrale gebiedsgerichte aanpak
Andy Clijnk, programmamanager leefbaarheid en veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

HCB Cursus vanuit het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
25 januari en 1 februari 2022
9.30 uur - 16.30 uur met lunches

De kosten voor dit HCB Seminar bedragen € 1495,- (ex btw) inclusief de presentaties (worden nagezonden), lunches en consumpties.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen slechts € 1345,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 1495,-) bij inschrijving voor dit deze cursus.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor de cursus. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

"Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader." Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

"De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader."
Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  25 januari 2022 9:30
 • Eind datum
  1 februari 2022 16:30
 • Locatie
  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Partners