fbpx

Aanpak bijzondere doelgroepen & kwetsbare gebieden 2023

Aanpak bijzondere doelgroepen & kwetsbare gebieden 2023

3-daagse HCB Cursus

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
Vrijdag 17 maart, 24 maart en 31 maart 2023
9.30 uur – 16.30 uur

 • Doe mee aan de Online voorlichtingsbijeenkomst op 27 februari van 16.00 – 17.00 uur door een mail te sturen aan info@haagscongresbureau.nl
 • Deelnemers vanuit de politie kunnen deelnemen tegen 3 voor 2-tarief: Indien u 3 deelnemers tegelijkertijd inschrijft betaalt u er voor 2. Bij uw inschrijving vermeld u ‘CODEPOL3V2’.

Tijdens deze cursus leer je:

* Op welke manier je misstanden achter de voordeur bij bijzondere doelgroepen en in kwetsbare gebieden signaleert die zich aan het zicht van de overheid onttrekken.
* Hoe je de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden.
* Op welke manier je persoonsgericht, groepsgericht, locatiegericht en gebiedsgericht samenwerkt met de gemeente, politie, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners.
* Hoe je integraal complexe problematiek bij bijzondere doelgroepen aanpakt.
* Op welke manier je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met partners over bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden.
* Speciale aandacht is er voor de huisvesting en vraagstukken rondom de bijzondere doelgroepen arbeidsmigranten en woonwagenbewoners.

Docenten zijn:

 • Werner van Herle, Directeur Veiligheid, Stad Mechelen
 • Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent op deze HCB Cursus
 • Jeroen Kemna, projectmanager bij Be Flex BV, projectmanager huisvesting arbeidsmigranten bij de Gemeente Tiel, projectleider Huisvesting arbeidsmigranten Regio Rivierenland, de regio die door het aanjaagteam, vijf ministeries en het Rijksvastgoedbedrijf is aangewezen als de pilotregio van Nederland. Daarnaast was hij docent bij de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting en de opleiding overlastcoördinator en adviseert en begeleidt hij gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagenbewoners, woonarkbewoners en arbeidsmigranten
 • Mike Brouwers, Senior Adviseur Multidisciplinaire Projecten Regio Zuid (Brabant, Limburg en Zeeland), Naleving, VNG Realisatie
 • Cynthia van der Meer, Senior Adviseur Multidisciplinaire Projecten Regio Midden Nederland, Naleving, VNG Realisatie en
  Secretaris Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Marjoke van Ommen (procesregisseur ondermijning) en Elise Koster (stadsmarinier), werkzaam bij de gemeente Capelle aan den IJssel en samen verantwoordelijk voor het thema ondermijning, waaronder de aanpak op bedrijfsterreinen.
 • Toine Dam, Programmamanager Zicht op Ondermijning

Bevorder de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden en van bijzondere doelgroepen
Verschillende kwetsbare gebieden in Nederland staan op het kantelpunt om af te glijden waarbij het welzijn van de bewoners, de leefbaarheid van de omgeving en/of de veiligheid in het gedrang kunnen komen. Overlast, verloedering en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde gebieden zoals aandachtwijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden leidt ertoe dat bewoners in een kwetsbare positie terecht (kunnen) komen. Extra aandacht geven we in deze cursus aan de huisvesting en andere vraagstukken rondom de bijzondere doelgroepen arbeidsmigranten en woonwagenbewoners.

De aanpak van deze problematiek vraagt om een integrale persoonsgerichte, groepsgerichte, locatiegerichte en gebiedsgerichte aanpak waarbij wordt samengewerkt door de gemeente, woningcorporatie, politie, maatschappelijke partners, buurtbewoners en ondernemers om de weerbaarheid van bijzondere doelgroepen in een kwetsbaar gebied te bevorderen en tegelijkertijd de voedingsbodem voor misstanden te reduceren.

Theorie, praktijk, vaardigheden en gereedschap
Het programma van de cursus bestaat uit een mix van theorie (kennis over bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden), voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek, best practices en lessons learned van elders uit binnen- en buitenland), vaardigheden (trainen van competenties om samen te werken) en gereedschap (instrumenten en methodieken om integraal persoonsgericht, groepsgericht, locatiegericht en gebiedsgericht te interveniëren) die gezamenlijk moeten leiden tot een aanpak die werkt en tot het gewenste resultaat leidt.

Bestemd voor
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:
– Gemeenten
– Woningcorporaties
– Provincies
– Politie
– Openbaar Ministerie
– Veiligheidshuizen
– Regionale Informatie en Expertise Centra
– Regionale Omgevingsdiensten


Tijdschema modules cursus
09.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur  Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30  uur  Lunchpauze
13.30  uur  Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30  uur  Afsluiting van de dag

Lees hier een impressie van een van de vorige edities van deze HCB Cursus.

Welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Mogen wij u verwelkomen vanaf 17 maart 2023 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

 

Aanpak bijzondere doelgroepen & kwetsbare gebieden 2023
2.295,00
Aanpak bijzondere doelgroepen & kwetsbare gebieden 2023 (oud deelnemer)
2.145,00
Toine Dam
Programmamanager
Als programmamanager Zicht op Ondermijning wordt de in de projectfase van de (City Deal) Zicht op Ondermijning (2017-2021) succesvol ontwikkelde ‘Zicht op’ methode en de daarvoor met coalitie- en ketenpartners gemaakte afspraken verder vormgegeven en verduurzaamd waardoor een en ander in beheer en structuur zal worden overgedragen en worden geborgd. Tijdens de projectfase was Toine Landelijk projectmanager Zicht op Ondermijning in opdracht van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Financiën.
Marjoke van Ommen en Elise Koster
procesregisseur ondermijning en stadsmarinier ondermijning
Momenteel zijn Marjoke en Elise werkzaam bij de gemeente Capelle aan den IJssel en samen verantwoordelijk voor het thema ondermijning.
Werner van Herle
Afdelingshoofd Afdeling Preventie en Veiligheid
Criminoloog met 24 jaar ervaring in het veiligheids- en preventiebeleid, waarvan 20 jaar in een leidinggevende managementfunctie (afdelingshoofd Preventie en Veiligheid) bij de Stad Mechelen.
Cynthia van der Meer
senior Adviseur Multidisciplinaire projecten
Mijn naam is Cynthia van der Meer en mijn achtergrond ligt in het sociaal domein. Ik ben senior Adviseur Multidisciplinaire projecten bij de VNG.
Mike Brouwers
senior adviseur Multidisciplinaire Projecten
Brouwers adviseert en ondersteunt al vele jaren gemeenten bij de aanpak van misstanden op het gebied van sociale zekerheid en fiscaliteit in een specifieke wijk of buurt waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat.
Frank van Summeren
senior adviseur zorg en veiligheid
Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving.
Jeroen Kemna
projectmanager
Jeroen Kemna, projectmanager bij Be Flex en projectmanager huisvesting arbeidsmigranten bij de gemeente Tiel, voormalig docent op de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting en de opleiding overlastcoördinator.

Module 1 Integrale aanpak

Informatiegestuurd (samen)werken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek

- Hoe kom je tot een goede informatiepositie over de problematiek van bijzondere doelgroepen in een kwetsbaar gebied?
- Op welke manier behoud en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met andere betrokken organisaties en professionals?
- Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van de aanpak van complexe problematiek?
- Waarom is het uitwisselen van informatie van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals?
- Op welke manier wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit volgens de AVG? Welke informatie deel je en met wie?
- Hoe zet je de beschikbare capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om de oorzaken van de complexe problematiek effectief en efficiënt aan te pakken?

Praktijkcase: Aanpak van problematiek in een aandachtwijk

- Hoe ga je om met een combinatie en cumulatie van problematiek in een aandachtwijk?
- Op welke manier kun je voorkomen dat een aandachtwijk in een neerwaartse spiraal terecht komt?
- Hoe stimuleer je de sociaal economische positie van bijzondere doelgroepen in een aandachtwijk waardoor zij weerbaar(der) worden tegen verkeerde invloeden?
- Hoe bevorder je samen met de gemeente, woningcorporatie, bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners de sociale cohesie en daarmee ook de leefbaarheid en veiligheid in een aandachtwijk?
- Op welke manier bestrijd je sociale erosie, hardnekkige overlast en high impact crimes?
- Hoe ga je om met een (mogelijk) waterbedeffect naar omliggende wijken?

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden

Werner van Herle, afdelingshoofd preventie en veiligheid bij de stad Mechelen

Module 2 Kwetsbare gebieden (24 maart 2023)

Integrale aanpak van kwetsbare gebieden

- Welke kwetsbare gebieden (aandachtwijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden) zijn er te onderscheiden?
- Wat maakt deze gebieden kwetsbaar voor complexe problematiek?
- Hoe kan er een voedingsbodem voor misstanden ontstaan in kwetsbare gebieden?
- Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van complexe problematiek ?
- Welke interventies zijn nodig en hoe kunnen deze integraal op elkaar worden afgestemd?

Praktijkcase: Veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op een bedrijventerrein

- Op welke manier normaliseer je de situatie op een kwetsbaar bedrijventerrein dat een voedingsbodem vormt voor misstanden?
- Hoe breng je mogelijke kwetsbaarheden en daaruit volgende risico’s op een bedrijventerrein in kaart?
- Met welke risicovolle branches heb je te maken op het betreffende bedrijventerrein?
- Hoe bevorder je een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op een bedrijventerrein waar legale en illegale activiteiten van bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
- Op welke manier kun je bonafide ondernemers behouden en malafide ondernemers weren op een bedrijventerrein?
- Hoe kun je ervoor waken dat de overheid onbedoeld malafide ondernemers faciliteert met vergunningen en/of subsidies?
- Op welke manier verstoor je gelegenheidsstructuren en bestrijd je economische machtposities van criminelen en hun facilitators?
- Hoe houd je toezicht op een bedrijventerrein?
- Op welke manier handhaaf je indien nodig?

Praktijkcase: Aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied

- Hoe kom je tot een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied?
- Wat maakt het buitengebied aantrekkelijk voor criminele netwerken om hun ondermijnende activiteiten te ontplooien?
- Op welke manier kan het buitengebied weerbaar(der) worden gemaakt tegen de invloeden van ondermijnende criminaliteit?
- Welke barrières kunnen worden opgeworpen om ondermijnende criminaliteit (waar mogelijk) te weren en (waar nodig) te frustreren in het buitengebied?
- Op welke manier treed je op tegen criminele netwerken die met hun activiteiten de gemeenschap in het buitengebied ondermijnen?

Mike Brouwers en Cynthia van der Meer, beide senior Adviseur Multidisciplinaire projecten bij de VNG
Marjoke van Ommen (procesregisseur ondermijning) en Elise Koster (stadsmarinier), werkzaam bij de gemeente Capelle aan den IJssel en samen verantwoordelijk voor het thema ondermijning, waaronder de aanpak op bedrijfsterreinen
Toine Dam, Programmamanager, Zicht op Ondermijning

Module 3 Complexe problematiek en bijzondere doelgroepen (31 maart 2023)

Integrale aanpak van bijzondere doelgroepen

- Welke bijzondere doelgroepen zijn er te onderscheiden?
- Welke kenmerken hebben deze bijzondere doelgroepen?
- Met welke problematiek kunnen deze bijzondere doelgroepen te maken krijgen?
- Wat zijn de aard, omvang, oorzaken, verschijningsvormen en mogelijke gevolgen van de problematiek bij bijzondere doelgroepen?
- Wat maakt deze bijzondere doelgroepen kwetsbaarder voor problematiek?
- Hoe ga je om met bijzondere doelgroepen en hoe treed je met hen in contact?
- Op welke manier breng je de mate van zelfredzaamheid, kwetsbaarheid en problematiek op verschillende leefgebieden inzichtelijk bij bijzondere doelgroepen?
- Hoe kom je tot een integrale aanpak van complexe problematiek bij bijzondere doelgroepen? En welke wet- en regelgeving heb je hierbij tot jouw beschikking?
- Wanneer kies je voor een persoonsgerichte, groepsgerichte, locatiegerichte en/of gebiedsgerichte aanpak van de geconstateerde problematiek?

Praktijkcase: Complexe problematiek bij woonwagenbewoners

- Hoe verkrijg je zicht op woonwagenlocaties die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de buitenwereld onttrekken?
- Hoe organiseer je het toezicht en de handhaving op een woonwagenlocatie?
- Op welke manier kun je een opeenstapeling van fysieke en sociale problematiek op woonwagenlocaties voorkomen?
- Met welke complexe problematiek hebben woonwagenbewoners (mogelijk) te maken?
- Hoe breng je de zelfredzaamheid van woonwagenbewoners in kaart?
- Welke woonwagenbewoners zijn/wel niet zelfredzaam?
- Op welke manier kan de zelfredzaamheid van woonwagenbewoners worden bevorderd?
- Op welke manier ga je om met woonwagenbewoners waar sprake is van complexe meervoudige problematiek?
- Hoe kun je dwangmiddelen en zorg combineren om een gedragsverandering af te dwingen?
- Op welke manier kun je misstanden op woonwagenlocaties aanpakken?
- Hoe grijp je in als de situatie stagneert?
- Wanneer is er sprake van (dreigende) escalatie van de problematiek?
- Wie doet wat wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Praktijkcase: Huisvesting van arbeidsmigranten op (voormalige) vakantieparken

- Hoe verkrijg je zicht op de situatie op (voormalige) vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
- Op welke manier kun je een opeenstapeling van fysieke en sociale problematiek op (voormalige) vakantieparken voorkomen?
- Hoe kom je tot een integrale aanpak van problematiek op en rondom (voormalige) vakantieparken?
- Op welke manier ga je om met de huisvesting van arbeidsmigranten op (voormalige) vakantieparken met malafide uitzendbureaus?
- Hoe kun je misstanden (waaronder uitbuiting van arbeidsmigranten) veroorzaakt door malafide uitzendbureaus aanpakken?

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden

Jeroen Kemna, projectmanager bij BeFlex BV, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen waaronder woonwagenbewoners en arbeidsmigranten

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
vrijdag 17 maart, 24 maart en 31 maart 2023
9.30 uur - 16.30 uur met lunch

De kosten voor deze 3-daagse HCB-Cursus bedragen € 2.295,- (ex btw) inclusief consumpties, digitaal lesmateriaal en 3 keer een gezamenlijke lunch.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €2.145,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 2.295,-) bij inschrijving voor deze cursus.

U kunt kosteloos annuleren tot 3 weken voor de cursus. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Onlangs heb ik deelgenomen aan de 3-daagse cursus ‘Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk’. Een zeer leerzame training, breed opgezet, gegeven door mensen met jarenlange praktijkervaring. Mooi om van mede cursisten te horen dat we ieder voor zich zijn begonnen (nadat jarenlang het uitsterfbeleid werd gehanteerd) om weer te bouwen aan een toekomst voor woonwagenbewoners. In de training was veel ruimte voor vragen. Zo leerde je niet alleen van diegenen die de training gaven, maar ook van elkaar. Waarom zelf het wiel uitvinden wanneer je ook gebruik kunt maken van de kennis die er reeds is. Diegenen die de training verzorgden, blijven ook na de training bereikbaar voor het stellen van vragen. Met hun gezamenlijke jarenlange kennis hebben ze mij veel bagage meegegeven om mee te nemen bij het werk dat ik nu voor onze woonwagenbewoners mag doen.

"Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader." Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

"De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader."
Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Start datum
  17 maart 2023 9:30
 • Eind datum
  31 maart 2023 16:30
 • Locatie
  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Prinsessegracht 23 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners