Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
20 juni 2019
10.00 – 16.00 uur met lunch van 13.00 tot 13.45 uur

Ondersteund door: Boom Bestuurskunde

Nieuwspoort Seminar Bestuurskunde BinnensteBuiten - Opgavegericht werken en slim sturen

Achtergronden, kansen, dilemma's en succesfactoren                                                        

m.m.v. prof.dr.ir. CJAM (Katrien) Termeer (Wageningen University & Research), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), Dr. Linze Schaap (Tilburg University), Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland), Ing. P. (Peter) Struik MBA (Partners+Pröpper) en Bart Teunissen (Gemeente Doetinchem)

De samenleving wordt steeds complexer en maatschappelijke opgaven zijn in toenemende mate 'wicked problems'. Overheidsorganisaties zoeken naar alternatieven in het omgaan met en aansturen van dergelijke complexe maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde Binnenstebuiten' krijgt u in 1 dag  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met: 

- 5 jaar na 'If mayors ruled the world' van Benjamin Barber; wat waren de dilemma's en wat zijn de geleerde lessen? 

- Organiseren rondom publieke doelen; wat betekent dat? Wat zijn de kansen en de risico's?

- Is smart governance hetzelfde als slim sturen?

- De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

- Waar zit de spanning tussen deze wijzen van organiseren en sturen en de staande praktijk?

- Handvatten om met de spanningen en dilemma's om te gaan

- Succesfactoren in de praktijk

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €475,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 545,-). Komt u met meer dan 1 deelnemer uit dezelfde organisatie dan ontvangt iedere deelnemer 20 euro (extra) korting.

Mogen wij u welkom heten op 20 juni 2019 bij Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

 

Programma Bestuurskunde BinnensteBuiten 20 juni 2019

10.00 uur Opening en introductie door uw dagvoorzitter, Ineke den Heijer, programmamanager participatie en sturing, Provincie Zuid-Holland

10.10 uur 5 jaar na ‘If Mayors rule the world’: Dilemma’s bij anders organiseren en sturen, Dr. Linze Schaap, universitair hoofddocent, Universiteit Tilburg

10.30 uur Organiseren rondom publieke doelen, Ing. Peter Struik MBA, partner bij Partners+Pröpper

11.10 uur Vragen stellen aan de inleiders en discussie met inleiders en deelnemers o.l.v. de dagvoorzitter

11.25 uur Koffie en thee

11.45 uur Opgavegericht werken in de praktijk I: 

De Frontlijnwerken in de schilderswijk, Renzo Steijvers, wijkmanager Schilderswijk, Gemeente Den Haag

•Integraal werken, waar begin je en hoe hou je het werkbaar (starten bij 1 domein (veiligheid) en dan verbreden (nu 5 domeinen)

•Samen met bewoners is makkelijk gezegd maar…

•Hoe voorkom ik stroperigheid en zorg ik voor dekking in de eigen organisatie?

12.15 uur Opgavegericht werken in de praktijk II: Van overheidsrollen naar persoonlijk handelen, Ineke den Heijer, programmamanager participatie en sturing, Provincie Zuid-Holland

•Samenwerken met je partners; dit gesprek kan daarbij helpen

•En wat nu als de situatie anders wordt?

•Hoe ga ik om met spanningen?

12.45 uur Vragen stellen aan de inleiders en discussie met inleiders en deelnemers o.l.v. de dagvoorzitter

13.00 uur Gezamenlijke lunch in het restaurant van Nieuwspoort

13.45 uur Opgavegericht werken in de praktijk III: Opgavegericht herontwikkelen van de Doetinchemse binnenstad, Bart Teunissen, Strategisch adviseur, Gemeente Doetinchem

14.15 uur Aan de slag met opgavegericht werken

U gaat actief aan de slag en leert van elkaars ervaringen

15.00 uur Koffie en thee

15.20 uur Slimme sturing in theorie en praktijk, Prof. dr. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan de WUR

15.50 uur Geleerde lessen en wat gaat u morgen (anders) doen?

O.l.v. uw middagvoorzitter

16.00 uur Afsluiting en borrel

Sprekers

Prof dr. ir. C.J.A.M. Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan De WUR. Zij onderzoekt innovatieve vormen van governance voor taaie vraagstukken in de beleidsvelden klimaatverandering en duurzame agro-food ketens. Zij werkte eerder bij Sioo, het ministerie van LNV, en de universiteiten van Delft en Rotterdam.

Dr. Linze Schaap heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen Juridische-Bestuurswetenschappen gestudeerd. In 1997 is hij als bestuurskundige gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij prof. dr R.J. in 't Veld, op het proefschift: Schaap, L., 1997, Op zoek naar prikkelende overheidssturing. Over autopoiese, zelfsturing en stadsprovincie, Delft: Eburon. Vanaf 1989 was hij werkzaam bij de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tot 1993 als assistent-in-opleiding, daarna als universitair docent. In 2007 is hij benoemd tot Universitair Hoofddocent aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg. Van 1999 tot 2005 was Linze tevens lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Ing. Peter Struik MBA is partner bij het bestuurlijk onderzoeks-, advies- en trainingsbureau Partners+Pröpper. Dit bureau is grondlegger en instrumentmaker van Opgaven Gestuurd Werken. Opgaven Gestuurd Werken is een moderne, innovatieve en inspirerende werkwijze om in samenwerking met verschillende partijen maatschappelijke opgaven te realiseren. De werkwijze wordt momenteel door veel overheden omarmd. Voor meer informatie zie: www.opgavengestuurdwerken.nl. Peter houdt zich bezig met drie kernthema’s: opgaven gestuurd werken, intergemeentelijke samenwerking en burger- en overheidsparticipatie. Hij doet dat in de rol van onderzoeker, adviseur en trainer:
•Hij werkt samen met zijn collega’s aan de implementatie van Opgaven Gestuurd Werken binnen overheden en de verdere doorontwikkeling van de werkwijze. Hij heeft de afgelopen drie jaar circa 40 opgaventeams begeleid en getraind. Teams die bestaan uit een mix van medewerkers van  ambtelijke organisaties en externe spelers zoals inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.
•Hij is een veelgevraagd onderzoeker en voert onderzoeken en (beleids)evaluaties uit voor onder andere colleges van B&W, directies van ambtelijke organisaties en lokale rekenkamers. Veelal op het terrein van bestuurskracht in relatie tot gemeentelijke samenwerking en het samenspel tussen gemeenten en samenleving.
•Recent heeft hij voor de Omgevingsraad Schiphol de landelijke maatschappelijke internetconsultatie uitgevoerd over de ontwikkeling van Schiphol. Hierbij is een kunstmatig tekst intelligentiesysteem toegepast waarmee een grote hoeveelheid ongestructureerde tekst is geanalyseerd. De resultaten zijn toegankelijk via een online dasboard en in december 2018 gepresenteerd op de Nationale Luchtvaartdag: zie www.ors-internetconsultatie.nl

Ineke den Heijer is geboren in 1974 in Kampen. Zij studeerde planologie aan de Universiteit van Utrecht en vervolgens bestuurskunde aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Ineke vervulde als adviseur diverse functies in het openbaar bestuur, voornamelijk als proces- of programmamanager. Op dit  moment is zij werkzaam als programmamanager participatie en sturing bij de provincie Zuid-Holland. Vanuit die functie houdt zij zich bezig met overheidsturing en de relatie overheid-samenleving en de inbedding in de organisatie van goede participatieprocessen. Samen met collega s van de provincie heeft zij de ervaringen rondom opgavegericht werken en overheidssturing bij de provincie in een artikel gepubliceerd op Platform Overheid Daarnaast is ze coauteur van de publicatie Sturen en Stromen, een essay geschreven door de provincie en de NSOB over hoe de overheid zich kan verhouden tot maatschappelijke initiatieven. Naast ambtenaar is ze raadslid en fractievoorzitter en is ze in die hoedanigheid ook lid van redactie van een vakblad voor raadsleden. In dit blad schrijft ze over vernieuwing in het openbaar bestuur; van de ontwikkeling van burgerinitiatieven tot de rol van de raad bij opgavegericht werken.
 

Renzo Steijvers is geboren in 1968 in Weert. Hij heeft tuin- en landschapsinrichting gestudeerd in Boskoop.  Hij heeft een ruime ervaring in de inrichting en het beheer van de openbare ruimte van de stad. Bij de gemeente Den Haag is zijn werkgebied verbreed. Sinds 2013 werkt hij als wijkmanager Schilderswijk in Den Haag. Daar werkt hij aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak om de diep gewortelde problemen in de wijk aan te pakken.  Als frontlijnwerker verbindt hij de leefwereld van de wijk met de systeemwereld  van het stadhuis.

Bart Teunissen is strategisch adviseur organisatie en economie van de gemeente Doetinchem. Hij studeerde af in Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bart is onder meer verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatieontwikkeling en herontwikkeling van de Doetinchemse binnenstad. In zijn werk past hij veelal de unieke werkwijze opgaven gestuurd werken toe. Mensen en opgaven in beweging krijgen is zijn passie. Of het nu gaat om de ontwikkeling van organisaties, samenwerkingen of gebieden. Voor inspiratie komt Bart regelmatig op andere plekken. Verder treedt hij onder andere op als gastdocent voor de Radboud Universiteit en schrijft hij over economische thema’s in de stad. Tijdens zijn optreden staat de vraag centraal: Hoe krijg je in een veranderende omgeving mensen (inwoners, ondernemers, ambtenaren) en opgaven in beweging? Aan de hand van de boeiende casus ‘herontwikkeling binnenstad’ laat hij de toepasbaarheid van de werkwijze opgaven gestuurd werken zien.  

 

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
20 juni 2019                                                                                                        
10.00 – 16.00 uur seminar met lunch van 13.00 - 13.45 uur

De kosten voor dit Nieuwspoort Seminar bedragen 545,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentaties (worden nagezonden), een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel. 

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €475,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 545,-). Komt u met meerdere deelnemers vanuit 1 organisatie dan krijgt iedere deelnemer 20 euro (extra) korting.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg