Programma

HCB Colleges
Veiligheid, recht en bestuur
Uw lokale veiligheidsbeleid scherpstellen
Woensdag 10 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november en 21 november 2018

16.00 - 19.30 uur met lichte maaltijd
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

Ondermijning en georganiseerde misdaad Risicovolle evenementen en protestacties Dumping van drugsafval Aanslagen, radicalisering en terreurdreiging Migratieproblematiek • Overlast door jongeren • Uitgaansgeweld Agressie tegen frontlijnwerkers

De fysieke en sociale veiligheidsrisico's in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners.

Om uw lokale veiligheidsbeleid scherp te stellen moet u het regelmatig onder de loep nemen. Tijdens de collegereeks 'Veiligheid, recht en bestuur' krijgt u inzicht in:

•Belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen

•Een innovatieve toolbox om uw beleid te analyseren: Is er voldoende evenwicht tussen repressie en een meer positief veiligheidsbeleid?

•Voorbeelden uit diverse Europese Steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Antwerpen en Gent.

•Interventies en innovaties in een (digitale) netwerksamenleving 

Welke innovaties zijn voor u als kleine, middelgrote of grote gemeente bruikbaar in de uitvoering? 

En hoe zorgt u er voor dat u rationeel met risico’s blijft omgaan?

Met behulp van vele praktijkvoorbeelden, uw eigen kennis en ervaring en die van de andere deelnemers helpen de sprekers u uw veiligheidsbeleid te analyseren, scherp te stellen en te verantwoorden.

Mogen wij u verwelkomen vanaf 10 oktober 2018 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau


College 1

10 oktober 2018

16.00 – 19.30 uur

Veiligheid in een improvisatiemaatschappij

Prof. dr. Hans Boutellier, algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid en veerkracht aan de VU Amsterdam
 

* Alles is anders (of lijkt dat maar zo?): Over de sociale orde in de huidige samenleving

* Waar burgemeesters wakker van liggen: Nieuwe ontwikkelingen in het veiligheidsveld

* Lokale veiligheid gaat ook over emotie: Polarisatie en sociale cohesie

* Geïnspireerd doen samenleven: Morgen anders aan het werk!


College 2 

31 oktober 2018

16.00 - 19.30 uur 

Interventies en maatregelen: Effectief beleid formuleren en uitvoeren

Dr. Elke Devroe, doctor in de criminologie en als stafmedewerker algemeen beleid – expert verbonden aan de Hogeschool Gent (HoGent), hoofdredacteur van het tijdschrift Cahiers Politiestudies

 

* Welke lessen kunnen we trekken uit een internationale studie in 22 metropolen in 10 EU landen?

* Hoe geven burgemeesters in Europese steden, waaronder Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Brussel hun beleid vorm? We ontdekken verschillende trends: 

 Trend 1: Van blauw naar lichtblauw, privaat en stadsdiensten

 Trend 2: Meer administratieve afhandeling en minder strafrecht

 Trend 3: Meer risicomanagement en repressie

* Hoe en waar wordt samengewerkt met partners in de veiligheidszorg? 

* Hoe kan je maatregelen uit het veiligheidsplan overzichtelijk en zichtbaar krijgen? 

* Leer de ‘Toolbox lokale veiligheid’ gebruiken: waar zitten hiaten in Uw beleid?

 

College 3

7 november 2018

16.00 - 19.30 uur

Positieve Veiligheid

Marc Schuilenburg, Universitair Docent, afdeling Strafrecht & Criminologie, Vrije Universiteit te Amsterdam en Ronald van Steden, Universitair Hoofddocent, afdeling Bestuurswetenschappen & Politicologie, Vrije Universiteit te Amsterdam
 

* Meer repressie helpt niet meer, wat wel?

* Aanknopingspunten uit andere wetenschappen

* Van oorlogstaal naar werken aan vertrouwen

* Maar dat doen we toch al? Of toch niet?

* Actuele voorbeelden uit NL en Engeland die werken!

 

College 4

14 november 2018

16.00 - 19.30 uur

De Nieuwe Politie

Steven De Smet, Hoofdcommissaris bij de Gentse Politie
 

Criminaliteit en veiligheid in een netwerksamenleving

* Overleeft de (reguliere) politie het digitale tijdperk?

Tien ideeën voor een nieuwe politie

Handhaving met informatie, inzicht en intelligentie

* Wat als er een Über in veiligheid komt?

 

College 5

21 november 2018

16.00 - 19.30 uur

Rampen en crises in beleid en praktijk

Prof.dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit
 

* Besturen van veiligheid, waarom is dat nu zo ingewikkeld?

* Hoe tem je de risico-regelreflex?

* Is de burger nu zo dom of …?

* De lessen van recente incidenten als het Monstertruck-drama

Met een reflectie door burgemeester Henk Robben, Gemeente Wierden

Sprekers

Prof. dr. J.C.J. (Hans) Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Tevens is hij hoogleraar Veiligheid & Veerkracht bij de afdeling Bestuurswetenschappen en politicologie aan de Vrije Universiteit. Boutellier houdt zich bezig met vele maatschappelijke thema's vanuit een moreel perspectief: sociale orde, veiligheid, (jeugd)criminaliteit, integratie en burgerschap. Hij schreef over deze onderwerpen, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties. Zijn boeken, onder andere De veiligheidsutopie (2002) en De improvisatiemaatschappij (2011), ondervinden veel weerklank. Onlangs publiceerde hij Het seculiere experiment; hoe we van God los gingen samenleven. Boutellier wordt veel gevraagd voor strategisch advies bij politie en justitie en is onder andere voorzitter van de Erkenningscommissie Justitiële interventies. Klik HIER voor meer informatie over de nieuwe leerstoel van Hans Boutellier.

Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management. Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar rampenbestrijding, crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkte tot 2003 bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding laatstelijk als hoofd expertise en onderzoek. Van 2003 tot 2007 werkte hij als directeur crisis en veiligheid bij het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement. Van 2005 tot 2008 was hij (interim) hoofd rampenbeheersing bij de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland. Vanaf 2008 tot 2010 was hij daar lid van de korpsleiding met de portefeuille strategie en innovatie crisisbeheersing.

Henk Robben (1952) is sinds 1 juni 2010 burgemeester van de gemeente Wierden. Voordat hij burgemeester werd heeft hij, boerenzoon afkomstig uit het Drentse Bargercompascuum, zijn loopbaan doorlopen in de agrarische sector. Hij was 6 jaar directievoorzitter van AOC De Groene Welle in Zwolle en daarvoor 25 jaar manager en adviseur binnen de agrarische belangenbehartiging in Oost Nederland. Naast en in het verlengde van zijn werk vervulde en vervult hij diverse bestuurlijke nevenfuncties. Momenteel is hij lid van het bestuur van de vereniging  Achmea in Zeist, secretaris van het bestuur van de Stichting mr. W.J. Engels van Beverfordefonds, voorzitter van de Raad van Toezicht Cibap vakschool in Zwolle en voorzitter van de Stichting Twentse Erven. Als burgemeester is hij o.a. lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente. Van daaruit was hij in 2016 en 2017 bestuurlijk trekker van het project “doorontwikkeling crisisorganisatie”. Als bestuurder en toezichthouder is hij een generalist met veel oog voor bestuurlijke verhoudingen, integriteit en goede governance. De verantwoordelijkheden daar laten waar ze thuishoren. Hij beschikt over een groot en divers netwerk. Hij staat bekend als pragmaticus en een bruggenbouwer met een rustig karakter die op een constructieve wijze bijdraagt aan het belang van de organisaties waar hij bij betrokken is. Hij is gemakkelijk benaderbaar, vriendelijk met oog voor detail en de mensen.

Steven De Smet (@DeFlik) is Hoofdcommissaris bij de Gentse Politie (B) met 40 jaar operationele ervaring, o.a. als veiligheidsofficier bij massamanifestaties en communicatiemanager waar hij aan de wieg stond van de televisieserie ‘Flikken’. Werd Criminoloog na zijn studies aan de Universiteit Gent. Is auteur van de boeken ‘Hooligans’ (Davidsfonds, 1996) en ‘De Nieuwe Politie’ (Lannoo, 2012). In ‘De Nieuwe Politie’ loodst hij de politie binnen in de evoluerende maatschappij van digitalisering. Door de opkomst van sociale media werd onze samenleving en ons veiligheidsgevoel fundamenteel veranderd. Vreest dat de politie, als ze zich niet inschrijft in de filosofie van het digitale tijdperk, ‘vlak samen en delen’ zich zal ‘ontmarkten’. De reguliere politie, beter  omschreven als ‘een democratisch gecontroleerde politie’, dient ervoor te zorgen dat ze in de cockpit van de vernieuwing blijft zitten. 

Dr. Elke Devroe is doctor in de criminologie (VU Amsterdam - Universiteit Gent). Haar doctoraat ‘A swelling culture of control’ toetst het theoretisch raamwerk van David Garland over de controlecultuur aan de beleidsaanpak van kleine criminaliteit en overlast in de publieke ruimte in drie landen (Nederland, België en UK). Elke heeft dertig jaar onderzoek op haar publicatielijst staan, waarbij ze vooral publiceerde over sociale controle in grootstedelijke internationale context en over publieke politie. Haar laatste Nederlandse onderzoeken gingen over het toezicht op politie en magistratuur en ze nam deel aan het grootschalige evaluatie onderzoek van de commissie Kuyken in opdracht van het WODC. In 2017 publiceerde ze de resultaten van haar onderzoek naar veiligheidsbeleid in 22 Europse steden bij Routledge. Ze doceerde aan diverse universiteiten, waaronder de universiteit van Leiden over stadscriminologie en politie-modellen en systemen in internationale context. Momenteel is ze als stafmedewerker algemeen beleid – expert verbonden aan de HoGent (Gent) waar ze de projecten internationalisering en interdisciplinariteit opvolgt binnen de faculteit Mens en Welzijn aan het decanaat. Als hoofdredacteur van het tijdschrift Cahiers Politiestudies volgt ze alle evoluties rond politie in België en Nederland op de voet. 

Dr. mr. Marc Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.  Hij studeerde rechten en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in dienst kwam bij de Vrije Universiteit, werkte hij zes jaar voor het Openbaar Ministerie. Auteur van boeken en artikelen over veiligheid, zelforganisatie, sociale controle, actief burgerschap en publieke ruimte. Hij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zijn nieuwste boek heet The Securitization of Society. Crime, Risk, and Social Order (2015). Eerder publiceerde hij Orde in veiligheid (2012) en Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (2006). Onder zijn (co-)redactie verschenen onder meer Positive Criminology (2014), De nieuwe Franse filosofie (2011), en Deleuze compendium (2009). Hij ontving de Willem Nagelprijs 2014 van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie voor zijn boek Orde in veiligheid.

Dr. Ronald van Steden is Universitair Hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij voor één dag per week verbonden aan de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Meer in het bijzonder houdt Van Steden zich bezig met vraagstukken rondom het thema ‘lokale veiligheid en politie’. Hij doceert in de master Besturen van Veiligheid aan de VU. Daarnaast verricht hij onderzoek naar privatisering van veiligheid, toezicht en handhaving van de gemeente, wijkpolitie, veiligheidsnetwerken en vrijwilligers/actieve burgers in veiligheid.

Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
Woensdag 10 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november en 21 november 2018
16.00 – 19.30 uur inclusief lichte maaltijden

De deelnamekosten aan deze collegereeks bedragen € 1495,- excl. BTW inclusief 5 lichte maaltijden, alle presentaties (worden nagezonden), consumpties en een afsluitende borrel na het laatste college. Deelnemers aan de volledige reeks ontvangen bovendien het boekje 'Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij' van Hans Boutellier.

Als u als bestuurder samen met uw adviseur komt (naar de volledige reeks) krijgt ieder 100 euro korting!

Indien u slechts 3 van de 5 colleges wilt volgen dan betaalt u € 1195,- excl. BTW. 

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg